Reguliere werkzaamheden

Reguliere werkzaamheden in 2022

Regulier onderhoud aan het natuurgebied en duinbos en verbeteren van wegen en paden is noodzakelijk. We doen er alles aan om hierbij overlast te voorkomen en spannen ons in om de natuur in het gebied zo min mogelijk te verstoren.

Wat merkt u ervan?

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, is inzet van materiaal en materieel noodzakelijk. Ook kan er intensief vervoer ingezet moeten worden. Recreanten hebben altijd voorrang. Indien nodig wordt u ter plaatse omgeleid door borden.

Waterwinning Waalsdorpervlakte

Wanneer: Van week 35 tot en met week 51
Waar: Waalsdorpervlakte vanaf ingang bij TNO tot aan monument Waalsdorpervlakte
Wat: Afsluiting ruiterpad, alternatieve route wordt ter plaatse met bebording aangegeven.

plattegrond waalsdorpervlakte

Dunea produceert en levert lekker en betrouwbaar drinkwater aan ruim 1,3 miljoen klanten in het westelijk deel van Zuid-Holland. Met transportleidingen wordt voorgezuiverd rivierwater vanuit de Afgedamde Maas en de Lek aangevoerd naar de duinen tussen Katwijk en Monster. Het zogenaamde rivier-duinsysteem. Het voorgezuiverde rivierwater zakt via infiltratieplassen in de bodem. Samen met regenwater is in de duinen een zoetwaterbel ontstaan die via winputten wordt opgepompt. Het opgepompte duinwater wordt gezuiverd tot drinkwater.  

De huidige zoetwatervoorraad bestaat uit een ondiepe en een diepe voorraad, gescheiden door een slecht doordringbare laag. Het duinwater wordt opgepompt uit de ondiepe voorraad. Als de toevoer vanuit de rivieren tijdelijk stilvalt, wordt er gebruik gemaakt van de diepe zoetwatervoorraad. Maar het is ook vaker lang droog en de bevolking in de regio groeit hard, waardoor de diepe voorraad vaker ingezet moet worden.  

Vanwege teruglopende waterproductie van deze diepe winningen aan de 'Waalsdorp Landzijde' moeten de bronnen dit najaar schoongemaakt en gereviseerd worden. Waarna ze weer optimaal ingezet kunnen worden voor de productie van goed en betrouwbaar drinkwater.   

Wat merkt u er van 

Fiets- en wandelpaden op de Waalsdorpervlakte blijven toegankelijk. Het ruiterpad wordt afgesloten. Ook kunt u vaker bedrijfsauto’s van Dunea zien rijden op het fietspad. Er wordt gebruik gemaakt van groot materieel en klein materieel. Fietsers en wandelaars hebben te allen tijde voorrang op gemotoriseerd vervoer. Uiteraard beperken wij de overlast tot een minimum.  

Hertenkamp

Vorig seizoen hebben wij onderhoud verricht aan het duinlandschap. We hebben toen de bovenlaag afplaggen. Hierdoor ontstond eerst een kale zandvlakte, maar nu domineren de zeldzame kruiden en planten weer in dit gebied. Om iedereen hiervan te kunnen laten genieten gaan we het rolstoel- en wandelpad over een lengte van 500 meter optimaliseren. De brug en de poort worden gerenoveerd. En we gaan snoeien en groen verwijderen t.b.v. zichtbaarheid toegangspoort en het verder realiseren van het duingrasland.

Exotenbestrijding

Solleveld
Solleveld is een duingebied op oud kalkarm duinzand. Doordat er zo weinig kalk in het zand aanwezig is, is de natuur veel gevoeliger voor het teveel aan stikstof dat uit de lucht neerslaat in het gebied. De bodem verzuurd daardoor en ontkalkt daarmee nog sneller. Een plant die het wel erg goed doet onder deze omstandigheden is de Amerikaanse vogelkers.

Amerikaanse vogelkers en de gewone esdoorn zijn soorten die niet in het gebied thuishoren, maar hier wel optimaal gedijen. De Amerikaanse vogelkers willen we helemaal uitroeien. De gewone esdoorn gaan we begeleiden tot volwaardige bomen in een gemengd loof/naaldbos met hoge natuurwaarden.

Ook in Meijendel, in het Ganzenhoekbos, Loopert, Waalsdorp en Ouderijs gaan we exoten als de Amerikaanse vogelkers verwijderen. 

Dunning

Veel bossen in Nederland zijn ooit aangeplant. Hierdoor zijn veel bomen even oud. Om te voorkomen dat een bos ineens massaal ziek wordt, is onderhoud nodig. Het beheer bestaat uit het omzagen of ringen van het teveel aan bomen. Hierdoor ontstaan open plekken en kunnen nieuwe bomen gaan groeien. Afgezaagd hout blijft in het bos achter. Dit dode hout is een bron van leven in het bos. Zwammen, insecten en kleine zoogdieren vinden hier hun plekje om te leven. De biodiversiteit wordt hierdoor vergroot. Dit doen we in Solleveld en Langeveld, de bosvisie in Meijendel en de Loopert.

Ringen

Sommige bomen worden geringd. Dat is het wegnemen van de schors en de onderliggende bast. Hierdoor kunnen de sapstromen van de boom niet meer hun werk doen en zal de boom langzaam doodgaan. Hij krijgt een andere plek in het ecosysteem. Organisme dat alleen kan leven op verzwakt hout of dood staand houd, krijgt nu een kans om te overleven. Spechten weten deze plekken ook en zoeken de stammen af naar houtkevers en larven die onder de bast leven.

Ruiterpaden

Komende maanden worden de ruiterpaden in Solleveld, Meijendel en Berkheide onderhouden. Met een kleine kraan worden de paden vlak gemaakt en/of aangevuld en laaghangende takken worden gesnoeid. Het is mogelijk dat u een machine op het ruiterpad aantreft. U mag dan bij uitzondering tijdelijk buiten het ruiterpad, om de werkzaamheden heen lopen. Als de machinist u opmerkt, zal hij waar mogelijk tijdelijk de werkzaamheden staken tot u gepasseerd bent.